Konkurs – Regulamin

1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland oddział Łódź.
 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.
 3. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat nowotworów kobiecych oraz zachęcenie do poszerzania wiedzy.
 4. Do konkursu mogą przystąpić uczestnicy konferencji.

 

2 Organizacja konkursu

 1. Rejestracja uczestników konkursu oraz uzupełnianie testu dostępnie w odpowiedniej zakładce na stronie: http://knpkn.ifmsa.pl/
 2. Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko jednokrotnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  • zaakceptowanie warunków regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych Partnerom,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych od organizatorów

Powyższe czynności wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą one być wykonane przez opiekunów prawnych

4.Rozstrzygnięcie konkursu w nastąpi podczas konferencji.

 

3 Zasady przyznawania nagród

 1. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli organizatorów
 2. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.
 3. Prawidłowo wypełnione testy zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi, w tym za pierwsze 6 miejsc stetoskopy, za kolejne nagrody książkowe oraz podobne.
 4. Zwycięzcy otrzymają okolicznościowe dyplomy.

 

 

4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie http://knpkn.ifmsa.pl/
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Comments are closed.

 • Organizatorzy

 • Partnerzy

© 2016 knpkn.ifmsa.pl